Původ a historie enneagramu


Na rozdíl od mnoha moderních teorií osobnosti, typologií jako je třeba MBTI, nemá enneagram autora a ohledně jeho původu existuje mnoho teorií. Podle některých autorů je symbol enneagramu starý přes 4 000 let a je odvozen od Pythagora (Wagner). Tato teorie vyvozuje, že enneagram má matematicko-mystický základ a byl předáván skrze takové antické osobnosti, jako byli Platón, Polonius a dále pak neoplatónovci.
 
Asi jednou z nejrozšířenější teorií, kterou prezentuje i Helen Palmer je, že enneagram má původ na Blízkém východě. V súfijské tradici lze nalézt symbol enneagramu a jeho variace. Nejvíce odkazů najdeme u filozofa Al-Ghazálího. Symbol a filozofie je zde spojená s pohyby země a měsíce.
Původ enneagramu je tedy velmi nejasný a přestože existují náznaky, že je starý tisíce let, jsou to opravdu jen náznaky.
 

Zato Georgij Ivanovič Gurdžijev (1866-1949, psáno i jako Gurdjieff) se již k enneagramu odkazuje přímo. Gurdžijev sepsal několik knih, ale ty jsou tak těžko pochopitelné, že k jejich vysvětlení se lidé scházeli do skupin a snažili se je společně pochopit. Jeho pojetí enneagramu bylo založeno ponejvíce na energiích a pohybu. V dnešní době se můžete naučit tzv. Gurdžijevovy tance. Vytvořil specifické pohybové sekvence pro každý typ a také k uvolnění typu.
 
Dalším velkým mužem v historii enneagramu je Oscar Ichazo (*1931), který učil enneagram v Africe v Jižní Americe a je zakladatelem Arica School.

V té době se začaly formovat dnešní školy enneagramu a podoba celého systému tak, jak ho známe nyní.
 

       Krátký přehled od významných autorů

 
ENNEAGRAM je geometrické znázornění devíti základních osobnostních typů a jejich komplexní provázanosti. Enneagram je součástí vývoje moderní psychologie a vychází z duchovní moudrosti mnoha odlišných starověkých učení. Samotné slovo enneagram pochází z řečtiny ze slov „devět“ (ennea) a „schéma, tvar“ (grammos): doslova tedy „schéma s devíti vrcholy“. Moderní enneagram typů osobnosti vznikl spojením různých duchovních a náboženských tradic, které po tisíce let vytvářeli křesťané, buddhisté, muslimové (především súfi sté) a židé (v kabale).
(Riso, Hudson, 2017).
 


Enneagram se rozvinul jako pomoc pro  sebereflexi. Systém popisuje devět rozdílných osobnostích typů a to, jak vzájemně reagují. Každý typ je definován emočním návykem, což je charakteristický vzorec myšlenek, vztahování se k ostatním. Původ slova je z řečtiny enea, což je označení číslovky devět a gram znamená "něco, co je napsané či zaznamenané." Což je to, co ennegram je, grafický model devíticípé hvězdy, přičemž každý bod této hvězdy reprezentuje specifický osobnostní profil. (Palmer, Brown, 1998, s. 1)

 

Enneagram klasifikuje lidi ve smyslu devíti osobnostních typů (ennea je řecké slovo označující číslo devět a gramma, což znamená "něco zapsaného"). Enneagram je prezentován symbol o devíti bodech a může být použit v jakékolikv lidské interakci. znak enneagramu existuje tisíce let, vyskytovat se v Mezopotámii dlouho před Kristem, najdete ho nejen mezi řeckými filozofy, ale i v raně křesťanské doktríně (Nathans, 2004).
 


Jeden ze základních problémů s původem enneagramu je, že jeho počátky jsou ztracené v historii. Nikdo přesně neví, kdo enneagram objevil a odkud pochází. Některé psané pozůstaky naznačují, že enneagram pomází od Sufijců, což je část islámu, která vznikla mezi 10. a 11. stoletím. Další teorie spekulují o tom, že enneagram pochází z Babylónu, tedy z doby 2 500 let př.n.l. Ale jsou to pouze spekulace. (Riso, Hudson, 1996).
 

Model, který pomáhá identifikovat osobností typy a jejich strategie se nazývá enneagram. Enneagramový diagram se skládá z trojúhelníku a ze šesticípého tvaru, přičemž oba tvary jsou vzájemně spojené v kruhu. To vytváří devět bodů. Ačkoliv nikdo neví jistě, odkud enneagram pochází, lze jeho kořeny sledovat do antického Řecka a to skrze název systému. Ennea je v řečtině devět a gram znamená zaznamenáno. (Tallon, Sikora, 2006).